Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Üzerine

 

12.03.2021

BİLGİ NOTU

KONU  : Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik“) yürürlüğe girmesiyle getirilen düzenlemeler hakkındadır.

 

Yönetmelik 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik Neleri Düzenliyor?

 

 1. Sözleşmenin şekli ve içeriği
 • Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmesi yazılı bir şekilde yapılacaktır.
 • Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel şartlarına ilişkin hükümler yer alacaktır.

 

 1. Çalışma ortamının düzenlenmesi
 • Gerekli olması durumunda, uzaktan çalışmanın yapılacağı ortam ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlanmadan önce tamamlanacaktır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenecektir.

 

 1. Malzeme ve iş araçlarının temini, kullanımı ve üretim maliyetlerinin karşılanması
 • Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanacaktır. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilecektir.
 • İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilecektir. İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshasu ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanacaktır. İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi içerisinde veya iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse, ayrıca yazılı bir belge düzenlenmesi şartı aranmayacaktır.
 • İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hsuuslar iş sözleşmesinde belirtilecektir.

 

 1. Çalışma sürelerinin belirlenmesi ve işçinin işveren ile olan ilişkisi
 • Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirlecektir.
 • Mevzuatta öngörülen sınırlamalar içerisinde taraflar,çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek ve fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilecektir.
 • İşçi ve işveren arasındaki iletişim yönetimi ve zaman aralığı işçi ile işveren tarafından belirlenecektir.

 

 1. Verilerin Korunması
 • İşveren uzaktan çalışanı,işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirecek ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alacaktır.
 • İşveren korunması gereken verilerin tanımını ve kapsamını sözleşmede belirleyecektir.
 • İşçi, verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uymakla zorunlu olacaktır.

 

 1. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması
 • İşveren uzaktan çalışmanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve  sağladığı ekipmanlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır.

 

 1. Uzaktan çalışmaya geçiş
 • İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabileceği gibi, işçi ve işverenin anlaşması halinde işçinin iş sözleşmesi uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecektir.

 

 • İşçi, yazılı olarak uzaktan çalışma talebinde bulunabilecektir. İşçinin talebi, işyerinde belirtilen usul doğrultusunda işveren tarafından değerlendirilecektir. Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılacaktır. Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içerisinde işçiye bildirilecektir. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilecektir. İşveren söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirecektir.
 • Ayrıca uzaktan çalışmanın zorlyıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde, uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi ve onayı aranmayacaktır.

 

 1. Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı bazı işler düzenlenmiştir.
 • Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacaktır.

 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetlerden sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecektir.

Saygılarımızla,